ترکیب آلی Organic Compound

آلی به معنای بنیانی و اصلی است

ترکیب آلی Organic Compound
ترکیب آلی (Organic compound) ترکیبی است شیمیایی از اجزای منظم آلی

به اکثریت موادی که از دو عنصر کربن و هیدروژن تشکیل شده باشند ترکیب یا مواد آلی می گویند.


 

سیلیسیم کاربید Silicon carbide یک ترکیب آلی است
سیلیسیم کاربید Silicon carbide یک ترکیب آلی است